Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ"
  วันที่ประกาศ
06/ 01/ 2560
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย จะจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง "จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ" ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 201 (ชั้น 2) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมให้คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมการทำวิจัย และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านจริยธรรมในการทำวิจัยเพื่อปริญญานิพนธ์


ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://www.grad.cmu.ac.th/seminar6004 หากคณาจารย์และนักศึกษามีความประสงค์จะได้ประกาศนียบัตร ขอให้แจ้งตอนลงทะเบียนในวันสัมมนา
จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบด้วยทั่วกัน
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่