Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   เรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏฺิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในคน"
  วันที่ประกาศ
18/ 03/ 2560
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    เชิญคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในคน" ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://goo.gl/pTPDhC ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2560
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่