Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประกาศให้ทุนผุ้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2559 (ต่อเนื่อง)
  วันที่ประกาศ
06/ 04/ 2560
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาแก่ผู้ที่เข้ามาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนหรือผู้ช่วยวิจัย ระดับปริญญาโท 50 ทุน ระดับปริญญาเอก 50 ทุน ทุนละ 9,000 บาท สมัครผ่านระบบออนไลน์โดยดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ words แล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

รอบที่ 1 รับสมัครวันที่ 27 มีนาคม - 12 เมษายน 2560
รอบที่ 2 รับสมัครวันที่ 10 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560

สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนปีการศึกษา 2559 ประสงค์จะรับทุนต่อเนื่อง สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2560

สามารถดาวน์โหลดขอรับทุนได้ที่ http://www.grad.cmu.ac.th/web2016/main.php?p=11&&news_id=1000000272

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่