Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ทุนระยะสั้นภายใต้โครงการ UMAP Super Short-term Student Exchange Program
  วันที่ประกาศ
25/ 05/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย หน่วยวิเทศฯ ได้แจ้งว่า สำนักเลขาธิการ UMAP (UMAP IS) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้นภายใต้โครงการ UMAP Super Short-Term Student Exchange Program จำนวน 10 หลักสูตรจาก 7 ประเทศ นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ จะได้รับการสนับสนุนทุน จำนวน 800 US สำหรับเข้าร่วมโครงการฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เห็นควรอีเมล์แจ้งคณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.umap.org/usco ภายใต้ Program C และแจ้งความประสงค์ไปยังหน่วยวิเทศฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่