Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มช. ฉบับที่ 0013/2560 เรื่อง แนวปฏิบัติการรับและการเปลี่ยนประเภทนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  วันที่ประกาศ
24/ 05/ 2560
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    บัณฑิตวิทยาลัย ได้ส่งสำเนาประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 0013/2560 เรื่อง แนวปฏิบัติการรับและกาเรปลี่ยนประเภทนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่