Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ขอเชิญ เข้าร่วมการอบรม เรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3
  วันที่ประกาศ
01/ 06/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการอบรม เรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป ณ ห้องพุดซ้อน 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ให้แจ้งรายชื่อยังหน่วยบัณฑิตศึกษา ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2555
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่