Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประกาศการจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยระยะสั้นภายในประเทศและต่างประเทศของนักศึกษาปริญญาเอก
  วันที่ประกาศ
05/ 06/ 2560
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระยะสั้นภายในประเทศและต่างประเทศของนักศึกษาปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2560 รับสมัครจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/grad/" target="www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/grad/">http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/grad/> หัวข้อ ดาวน์โหลดสำหรับนักศึกษา /หัวข้อ ทุนระดับบัณฑิตศึกษา
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่