Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยบัณฑิตศึกษา (วช.) ปีงบประมาณ 2561
  วันที่ประกาศ
22/ 06/ 2560
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย ได้ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยบัณฑิตศึกษา (วช.) ปีงบประมาณ 2561 โดยจะให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยระดับปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 300,000 บาท และระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 150,000 บาท ใน 9 กลุ่ม ดังเอกสารแนบ และสามารถดูรายละเอียดกรอบงานได้ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2098


นักศึกษาผู้สนใจสามารสมัครขอรับทุนและส่งข้อเสนอการวิจัยได้ที่ www.nrms.go.th ภายในวันที่ 1 มิถุนายน - 27 กรกฎาคม 2560 ดังไฟล์แนบ
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่