Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ขอเรียนเชิญนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกท่านเข้าร่วมพิธีไหว้ครู
  วันที่ประกาศ
12/ 06/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ขอเรียนเชิญนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกท่านเข้าร่วมพิธีไหว้ครูในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่