Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   Asian Youth Leader Travel and Learning Camp 2018
  วันที่ประกาศ
13/ 11/ 2560
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยกองวิเทศฯ ได้แจ้งมายังคณะฯ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp (AYLTLC) 2018 ระหว่างวันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยนักศึกษาจะมีโอกาสสร้างเครือข่ายกับนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนำ และเรียนรู้ความสำเร็จของประเทศสิงคโปร์ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง มีค่าลงทะเบียน 80 SGD และค่าเข้าร่วมโครงการ 880 SGD เป็นค่าที่พักพร้อมอาหารเช้า 4 มื้อและอาหารกลางวัน 2 มื้อและค่าเดินทางระหว่างเข้าร่วมโครงการ ตลอดจนอุปกรณ์ระหว่างทำกิจกรรมทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.ayltic.com หรือ www.facebook.com/AYLTLCผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้โดยตรงต่อไป และขอให้ผู้สมัครแจ้งข้อมูลยังหน่วยวิเทศฯ ที่ inter.pharcmu@gmail.compharcmu@gmail.com>pharcmu@gmail.com> เพื่อทราบเป็นข้อมูลด้วย

หมายเหตุ: หมดเขตรับสมัครรอบสอง วันที่ 10 ธันวาคม 2560 และรอบสาม วันที่ 10 มกราคม 2561
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่