Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ขอความร่วมมืออาจารย์ใช้แบบฟอร์มอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์คุมสอบทำหน้าที่แทน พร้อมการยื่นลา
  วันที่ประกาศ
15/ 11/ 2560
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะเภสัชศาสตร์ คราวประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ได้อภิปรายเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการกรณีที่อาจารย์ไม่มาคุมสอบ จึงได้เสนอแนะให้กำหนดแนวปฏิบัติให้อาจารย์ที่ลาไปราชการ/ลาพักผ่อน/ลากิจ/ลาไปต่างประเทศ/ลาศึกษาต่อ/ลาคลอด ฯลฯ กรอกแบบฟอร์มการลา พร้อมกับกรอกแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์คุมสอบทำหน้าที่แทนส่งที่ภาควิชา เพื่อหัวหน้าภาควิชาพิจารณาการลา เพื่อภาควิชาส่งแบบฟอร์มอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์คุมสอบทำหน้าที่แทนให้งานบริการการศึกษาฯ โดยขอความร่วมมืออาจารย์ใช้แบบฟอร์มเพื่อแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ดังไฟล์แนบ
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่