Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 (วทท 38)
  วันที่ประกาศ
14/ 06/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ มช. ได้ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 (วทท 38) ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ ?วิทยาศาสตร์เพื่ออนาคตของมวลมนุษยชาติ? (Science for the Future of Mankind) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทั้งภายในและต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลใหม่ ๆ จากผลงานวิจัย อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ชาวไทย และนักวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.stt38.scisoc.or.th หรือ ที่ http://www.facebook.com/stt38 หรือติดต่อโดยตรงที่ รศ.ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ E-mail: piyapong.n@cmu.ac.th โทรศัพท์: 053-943302, 089-5584947
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่