Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   การสมัครเข้าร่วมโครงการ UMAP Student Connection Online (USCO)
  วันที่ประกาศ
16/ 11/ 2560
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยกองวิเทศฯ ได้แจ้งมายังคณะฯ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ หรือ UMAP Student Connection Online: program A&B: USCO 1/2018 (Autumn2018) ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Program A: เฉพาะระหว่างสถาบันสมาชิก UMAP ที่ลงนามความร่วมมือโดยเฉพาะเท่านั้น

Program B: สถาบันที่เป็นสมาชิก UMAP

นักศึกษาที่สนใจสามารถเข้าไปดูขั้นตอนและรายละเอียดการสมัครได้ที่ http://umap.org/programs/" target="umap.org/programs/">http://umap.org/programs/>ที่สนใจให้ส่งเอกสารการสมัครที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 30 พ.ย. 60
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่