Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   การรับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปี 2561
  วันที่ประกาศ
16/ 11/ 2560
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยกองวิเทศฯ ได้แจ้งมายังคณะฯ เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program สำหรับนักศึกษา ได้มีโอกาสเรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับอาจารย์ชาวอเมริกัน ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา เริ่มเรียนในเทอม Fall 2018/Spring 2018 โดยผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ผ่านการศึกษามาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา และเหลือระยะเวลาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา มีเกรดเฉลี่ยนสะสมอย่างน้อย 2.5 และมีผลการทดสอบทางภาษาอังกฤษในการสมัคร

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.worldlearning.org/projects/global-ugrad/
ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครและแจ้งชื่อยังหน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่