Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   โครงการ Summer Session in East Asian Studies and Japanese Language 2018
  วันที่ประกาศ
16/ 11/ 2560
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยกองวิเทศฯ ได้แจ้งมายังคณะฯ ว่า Sophia University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการ Summer Session in East Asian Studies and Japanese Language 2018 กำหนดจัด 2 ช่วงเวลา คือ
Summer Session I : 4-29 มิถุนายน 2018 กำหนดปิดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ 2018
Summer Session II : 2-27 กรกฎาคม 2018 กำหนดปิดรับสมัคร 22 กุมภาพันธ์ 2018
โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัคร 210,000 เยน สำหรับการลงทะเบียน East Asian Studies Program 3 วิชา and Japanese Language Course & Japanese Language and Culture และ190,000 เยน สำหรับการลงทะเบียน East Asian Studies Program 2 วิชา and Japanese Language Course โดยนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการอาจได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยตนเอง ซึ่งจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.sophia.ac.jp/eng/admissions/summer/summer_asia หากมีผู้สนใจ/ผู้ที่ประสงค์สมัครให้ส่งเอกสารการสมัครมายังหน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับ Session I และ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับ Session II
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่