Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   โครงการ Sanuki Program at Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น
  วันที่ประกาศ
16/ 11/ 2560
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    Kagawa University ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Sanuki Program at Kagawa University สำหรับเดือนเมษายน 2018 โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง

Kagawa University เปิดสอนใน 6 คณะ ประกอบด้วย คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยสามารถเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการได้ไม่เกิน 3 ราย

ผู้สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kagawa-u.ac.jp/kuio/isc/sanuki-program และ http://inter.oop.cmu.ac.th ทั้งนี้โปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังงานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่