Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ Exchange Student for Spring 2018 at National Dong Hwa University
  วันที่ประกาศ
20/ 11/ 2560
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยกองวิเทศฯ ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ Exchange Student for Spring 2018 ณ National Dong Hwa University ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ? กรกฎาคม 2018 ผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเองอันมีรายละเอียดดังแนบ

ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.oia.ndhu.edu.tw/files/11-1114-8510.php?Lang=zh-tw และส่งเอกสารประกอบการสมัครที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่