Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประกาศให้ทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัย (TA/RA)
  วันที่ประกาศ
15/ 12/ 2560
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาแก่ผู้ที่จะเข้ามาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรภาคปกติที่มีการทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รหัส 61...) โดยรับสมัครทุน จำนวน 2 รอบ

รอบ 1 รับสมัครวันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
รอบ 2 รับสมัครวันที่ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2561
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่