Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก UMAP Student Connection Online (USCO) Program C
  วันที่ประกาศ
26/ 01/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยกองวิเทศฯ ได้แจ้งมายังคณะฯ เพื่อขอให้พิจารณาการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก UMAP Student Connection Online (USCO) Program C โดยพิจารณาเสนอหลักสูตรระยะสั้น ประมาณ 1-4 สัปดาห์ การยกเว้นค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถาบัน หากประสงค์จะเสนอโครงการให้ดำเนินการเสนอแบบฟอร์มยังมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2561

ทั้งนี้นักศึกษาที่สนใจสมัครร่วมโครงการฯ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://umap.org/programs/#program-c และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งยังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 2 รายต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่