Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Kyoto University Exchange Program / Fall Semester 2017
  วันที่ประกาศ
26/ 01/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Kyoto University Exchange Program / Fall Semester 2017 ดังนี้
1. KUINEP ? สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นการศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นและศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยกำหนดให้นักศึกษาเรียนอย่างน้อย 12 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา ผู้สมัครต้องมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี (TOEFL iBT 79 or IELTS 6.0)

2. General Exchange (GE) Program

- Special Auditor เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอกเป็นผู้มีความรู้ความสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดี (N1)

- Special Research ? สำหรับนักศึกษาโท และ เอก เป็นหลักสูตรเน้นการทำวิจัย ไม่มีการเรียนการสอนในห้องเรียน และไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่น หากนักศึกษาและอาจารย์สามารถใช้ภาษาอื่นในการสื่อสาร

** ในกรณีที่นักศึกษาไม่มีผลทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษสามารถติดต่อเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ณ สถาบันภาษา เพื่อจะได้นำผลการทดสอบภาษาอังกฤษเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกนักศึกษาต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/index.php หัวข้อ Exchange Program
ทั้งนี้สมัครได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ กำหนดสิ้นสุดสำหรับ Fall Semester วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 Spring Semester ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่