Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการ The Canada ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development Program
  วันที่ประกาศ
26/ 01/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการ The Canada ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development Program สำหรับนักศึกษาอาเซียนไปศึกษาหรือทำวิจัยระยะสั้น ณ สถาบันการศึกษาในประเทศแคนาดา ทุนการศึกษาจะครอบคลุมสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนทุนเป็นค่าวิซ่า ค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ ค่าเบี้ยเลี้ยง ร่วมถึงค่าหนังสืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการวิจัย อันมีรายละเอียดดังแนบ
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่