Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
  วันที่ประกาศ
25/ 06/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประสงค์จะให้เงินอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในหัวข้อเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานและการทำหน้าที่ของสถาบันนิติบัญญัติ รายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูล และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.parliment.go.th และสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานและโครงร่างวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งนำเสนอตามแบบ ว.1 (ตามเอกสารแนบ) หรือส่งไปรษณีย์ไปที่ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่