Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ หรือ UMAP Student Connection Online Project: program A&B: 1/2018 (Autumn2018)
  วันที่ประกาศ
30/ 01/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยกองวิเทศฯ ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ หรือ UMAP Student Connection Online Project: program A&B: 1/2018 (Autumn2018) ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://umap.org

โดยนักศึกษาที่สนใจสมัคร่วมโครงการ ขอให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องยังหน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่