Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนนักศึกษา 2018- 2019 University of Ryukyus Student Exchange Programs (Fall Semester)
  วันที่ประกาศ
30/ 01/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนนักศึกษา 2018- 2019 University of Ryukyus Student Exchange Programs (Fall Semester) จำนวน 2 โครงการ คือ

1.Short-term Regular Program ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีไปศึกษาและปริญญาโทเพื่อทำวิจัย ระยะเวลา 6 เดือน หรือ 1 ปี

2.University of Ryukyus Short-Term Student Exchange Programs ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน โดยต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 500 TOEIC 590 หรือ IELTS 5.5 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ระยะเวลา 11 เดือน

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://isu.u-ryukyu.ac.jp/future-students/?lang=en
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่