Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการ Summer Session in East Asian Studies and Japanese Language
  วันที่ประกาศ
06/ 02/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยกองวิเทศฯ ได้แจ้งว่า Sophia University ประชาสัมพันธ์โครงการ Summer Session in East Asian Studies and Japanese Language โดยมีกำหนดการดังนี้

Session I ระยะเวลา 4-29 มิถุนายน 2561

Session II ระยะเวลา 2-27 กรกฎาคม 2561

โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเอง ตามรายละเอียดดังแนบ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการได้ที่ https://www.sophia.ac.jp/eng/admissions/summer/index.html และรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1257
โดยผู้ที่สนใจ สามารถยื่นใบสมัครและเอกสารที่ครบถ้วนมายังหน่วยวิเทศฯ Session I ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 Session II ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเสนอชื่อยังมหาวิทยาลัยต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่