Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Yamaguchi University, Japan Fall 2018 และ Spring 2019
  วันที่ประกาศ
16/ 02/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยกองวิเทศฯ ได้แจ้งมายังคณะฯ ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Yamaguchi University, Japan Fall 2018 และ Spring 2019 โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยตนเอง สำหรับทุน JASSO ยังไม่ได้รับการยืนยันจากสถาบัน อันมีรายละเอียดดังแนบ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/index.php
หากผู้มีที่สนใจสามารถแจ้งชื่อได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ สำหรับ Fall Semester และ 27 สิงหาคม สำหรับ Spring Semester
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่