Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   โครงการ "Leadership Developent"
  วันที่ประกาศ
20/ 02/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์โครงการ "Leadership Developent" ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ความเป็นผู้นำให้นิสิต นักศึกษา รับสมัครจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน รุ่นที่ 1 วันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2561 รุ่นที่ 2 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดปทุมธานี รับสมัคร นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และ 3 และขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณ พัชรีย์ ขำผัน หรือ คุณรัฐพล แจ่มจันทร์ โทรศัพท์ 02-0712977 / 02-0712978
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่