Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ทุนพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน จากสถาบันวิจัยแห่งชาติ ผ่านทางโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2562
  วันที่ประกาศ
22/ 02/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำโครงการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนในระดับดุษฎีบัณฑิต ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบในหลักการจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติแล้ว โดยได้รับความร่วมมือจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก


เพื่อเป็นการกระตุ้นการทำวิจัยด้านวัคซีนของอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.จุฬาฯ จึงขอเชิญชวนอาจารย์สมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดยอาจารย์อาจมีคุณสมบัติครบหรือไม่ครบตามเกณฑ์ประกาศรับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก และมีหัวข้อการวิจัยเกี่ยวกับวัคซีนในแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันวัคซีนแห่งชาติจะร่วมกันพิจารณารวบรวมโครงการวิจัยด้านวัคซีน เสนอต่อโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนการวิจัย เพื่อดำเนินการพิจารณาอนุมัติต่อไป


จึงขอให้ส่งเอกสารการสมัครตามประกาศรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2561 ไปยัง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 1 ชุด และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ทุนพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 จำนวน 1 ชุด ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ติดต่อสอบได้ที่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา chatchai.c@chula.ac.th หรือโทร 0-2218-8273
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่