Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
  วันที่ประกาศ
23/ 02/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย สโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows" ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1-101 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง "การใช้โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม Endnote Web" ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ชั้น 1 สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบ่งเป็น 2 รอบ
1. รอบเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น.
2. รอบบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น.

3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 365 สำหรับงานวิจัย" ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1-101 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย


นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ http://www.grad.cmu.ac.th/igs/index.php ทั้งนี้มีการมัดจำค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการละ 100 บาท หากนักศึกษา เข้ารับการอบรมจะคืนค่ามัดจำให้ในวันอบรม
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่