Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ขอเชิญนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมอบรม "จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ"
  วันที่ประกาศ
23/ 02/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย จะจัดอบรม เรื่อง "จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ" กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1-101 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และบุคลากรที่รับผิดชอบทำงานด้านนี้ ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมการทำวิจัย และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านจริยธรรมในการทำวิจัยเพื่อปริญญานิพนธ์


รายละเอียดติดตามได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://www.grad.cmu.ac.th/main.php?p=11&&news_id=1000000440&lang=en
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่