Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Shedding New Light of Disease (SPEC 2012)
  วันที่ประกาศ
09/ 07/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ Centre of Biospectroscopy, Monash University ประเทศออสเตรเลีย จะจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Shedding New Light of Disease (SPEC 2012) ระหว่างวันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรม เลอเมอร์ริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีทางด้านสเปกโทรสโกปี เพื่อให้นักวิจัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์สำหรับประยุกต์ใช้ในด้านวัสดุศาสตร์ และชีวการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด และลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่ http://chem.monash.edu/biospec/spec2012/registration.html หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053 873530-1 หรืออีเมล์ ratchada@mju.ac.th
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่