Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   โครงการ Tohoku University Japanese Program 2018 (TUJP2018)
  วันที่ประกาศ
26/ 02/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยกองวิเทศฯ ได้แจ้งมายังคณะฯ ว่า Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการ Tohoku University Japanese Program 2018 (TUJP2018) ใน 2 ช่วงเวลา ดังนี้

ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่่่่ 2-17 กรกฎาคม 2561

ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2561

มหาวิทยาลัยสามารถเสนอชื่อนักศึกษา จำนวนไม่เกิน 2 ราย สมัครเข้าร่วมโครงการฯ กำหนดรับสมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ Tohoku University ได้กำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

- มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.3 จาก 3.0 (เทียบเท่า 3.0 จาก 4.00)

- มีผลสอบภาษาอังกฤษเทียบเท่า TOEFL iBT 70 หรือ PBT 520

และนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุน JASSO จำนวน 80,000 เยน รายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-announcement_detail.php?info_id=1313

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถส่งเอกสารยังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2561 เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาจำนวน 2 ราย สมัครเข้าร่วมโครงการฯ แบบออนไลน์ ต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่