Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการ Temasek Foundation International Leadership Enrichment and Regional Networking ? TFI LEaRN AY 2018-2019 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
  วันที่ประกาศ
27/ 02/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยกองวิเทศฯ ได้แจ้งมายังคณะฯ ว่า National University of Singapore ประชาสัมพันธ์โครงการ Temasek Foundation International Leadership Enrichment and Regional Networking ? TFI LEaRN AY 2018-2019 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปที่สนใจโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสิงคโปร์ ช่วงภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ระหว่างเดือนสิงหาคม-เดือนธันวาคม 2561) โดยนักศึกษาที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับทุนสนับสนุนจำนวน S$6,500 โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ได้แก่

1.เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

2.มีผลการเรียนดีเด่นระดับ Top Ten ของรุ่น

3.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nus.edu.sg/iro/fa/sch/in/tfilearn.html

ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน พร้อมส่ง CV และ Transcript/ผลสอบภาษาอังกฤษ และเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ ติดต่อมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่