Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   โครงการ Generation Study Abroad
  วันที่ประกาศ
27/ 02/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยกองวิเทศฯ ได้แจ้งมายังคณะฯ ว่า สกอ. ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 7 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรนารี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และมหาวิทยาลัยสยาม จัดทำโครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติภายใต้โครงการ Generation Study Abroad ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. ? 23 ก.ค. 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาอเมริกันเข้ามาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยมากขึ้น และสร้างกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสหรัฐฯ โดยกำหนดผู้เข้าร่วมโครงการจากสหรัฐฯ 20 คน ไทย 20 คน และ สกอ. จะสนับสนุนค่าเดินทางในประเทศ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และอาหารว่างและเครื่องดื่ม แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณะฯ คัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และ 3.25 สำหรับบัณฑิตศึกษา ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL อย่างน้อย 173 (computer-based) หรือ 500 (paper-based) หรือ IELTS อย่างน้อย 5.0 หรือผลคะแนนสอบอย่างอื่นเทียบเท่า

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.thaioverseastudy.com

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่