Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ทดสอบว้ดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (EPTUS) ครั้งที่ 1/2018
  วันที่ประกาศ
27/ 02/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยกองวิเทศฯ ได้แจ้งกำหนดการทดสอบว้ดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (EPTUS) ครั้งที่ 1/2018 ระหว่างวันที่ 7 - 28 มีนาคม 2561 ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกวันพุธ 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงที่ 1 10.00 - 12.00 และ ช่วงที่ 2 14.00 - 16.00 สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ต้องเข้ารับการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษดังกล่าว ซึ่งผลการทดสอบดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของการพืิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ณ มหาวิทยาลัยต่างรประเทศ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอให้ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบออนไลน์ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-announcement_detail.php?info_id=1306 โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงภายในวันที่ 2 มี.ค. 61
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่