Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของ IAESTE Thailand ประจำปี 2556
  วันที่ประกาศ
09/ 07/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย หน่วยวิเทศฯ ได้แจ้งว่า โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience A.s.bl. : IAESTE Thailand) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้แจ้งมายังคณะฯ เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการการฝึกงานด้านเทคนิค ณ ต่างประเทศของ IAEST Thailand ประจำปี 2556 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 และปริญญาโท-เอก รายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.iaeste-thailand.org และสมัครโดยตรงต่อไป กำหนดปิดรับสมัครสำหรับนักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัดภายใน วันที่ 30 กันยายน 2555 (วันที่ที่ประทับตราจากไปรษณีย์)
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่