Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอจัดบรรยายในหัวข้อเรื่องการป้องกันมะเร็งปากมดลูก (ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 12.00 - 13.00 น.)
  วันที่ประกาศ
12/ 03/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    เรียนเชิญนักศึกษา/ผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยาย คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอจัดบรรยายในหัวข้อเรื่องการป้องกันมะเร็งปากมดลูก (ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 12.00 - 13.00 น.)
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่