Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ Short-term Summer Session of Kansai University, Japan
  วันที่ประกาศ
16/ 03/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    กองวิเทศฯ ได้แจ้งมายังคณะฯ ว่า Kansai University, Japan ประชาสัมพันธ์ Short-term Summer Session of Kansai University, Japan เพื่อพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น ศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น และการทัศนศึกษา ในช่วงเดือนมิถุนายน 2561 (Summer1) หรือ กรกฎาคม 2562 (Summer2) โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัคร 210,000 เยนโดยประมาณ และผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าพาหนะเครื่องบินไป-กลับและค่าใช้จ่ายส่วนตัว โดย Kansai University ยินดีสนับสนุนทุนบางส่วนแก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญา 50,000 เยน อันมีรายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่