Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการหลักสูตรระยะสั้นภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 หรือ The UMAP Summer Program (UMAP Discovery Camp 2018) ครั้งที่ 3
  วันที่ประกาศ
21/ 03/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยกองวิเทศฯ ได้แจ้งมายังคณะฯ ว่าสำนักเลขาธิการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก หรือ UMAP International Secretariat: UMAP IS รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการหลักสูตรระยะสั้นภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 หรือ The UMAP Summer Program (UMAP Discovery Camp 2018) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม ? 4 สิงหาคม 2561 ณ สกอ. จุฬาลงกรณ์ฯ มหาวิทยาลัยพระมงกฎฯ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับ Full Scholarship เป็นค่าที่พัก ค่าเดินทางระหว่างเข้าร่วมโครงการ ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรมและบรรยาย โดยจะต้องรับผิดชอบค่าเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ ประกันการเดินทางและสุขภาพด้วยตนเอง อันมีรายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://umap.org/is/5695/

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังหน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่