Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ Shanghai Summer School
  วันที่ประกาศ
28/ 03/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย Shanghai International Studies University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แจ้งประชาสัมพันธ์ Shanghai Summer School ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวัยที่ 9 กรกฎาคม ? 3 สิงหาคม 2561 โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าใช่จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าวีซ่า ค่าประกันการเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยตนเอง และ SISU จะยกเว้นค่าลงทะเบียน ค่าอุปกรณ์การศึกษา และจัดอาหารและที่พักให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ inter.oop.cmu.ac.th และสามารถศึกษารายละเอียดสถาบันเพิ่มเติมได้ที่ www.oisa.shisu.edu.cn

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการโปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านหน่วยวิเทศสัมพันธ์ฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่