Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการทำวิจัยและการนำเสนอผลงานเพื่อปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  วันที่ประกาศ
28/ 03/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย หน่วยบัณฑิตศึกษา ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยและการนำเสนอผลงานเพื่อปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้ยกเลิกประกาศคณะฯ เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยวงเงินยังคงเดิม แต่เพิ่มกรอบการนำเสนอผลงานเข้ามา

โดยวงเงินดังกล่าว จัดสรรให้ดังนี้
นักศึกษาปริญญาเอก (แบบ 1.1 และ แบบ 1.2) ไม่เกิน 50,000 บาท
นักศึกษาปริญญาโท (แบบ 1 /แผน ก แบบ ก 1) ไม่เกิน 20,000 บาท
นักศึกษาปริญญาโท (แบบ 2 / แผน ก แบบ ก 2) ไม่เกิน 12,000 บาท

  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่