Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการ Japanese Business Internship Program
  วันที่ประกาศ
07/ 05/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยกองวิเทศฯ ได้แจ้งมายังคณะฯ ว่า University of Ryukyus (UR) ประชาสัมพันธ์โครงการ Japanese Business Internship Program สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตฯ เพื่อเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมทางธุรกิจของญี่ปุ่นโดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบิน อาหาร และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง ทั้งนี้ทาง UR จะจัดหาที่พัก และ JASSO จะสนับสนุนทุน 160,000 เยน (แบ่งจ่าย 2 ครั้ง) ให้กันนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับ 4 หน่วยกิต จากการเข้าร่วมโครงการ ระยะเวลาโครงการ 37 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 - 23 สิงหาคม 2561

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการได้ที่ http://isu.u-ryukyu.ac.jp/future-students/internship-program/students-partneruniversity/?lang=en
หมายเหตุ
ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องยังหน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่