Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ ERASMUS+ ณ University of Granada, Spain สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  วันที่ประกาศ
09/ 05/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยกองวิเทศฯ ได้ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ ERASMUS+ ณ University of Granada, Spain สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช่วง Fall Semester 2018 โดยต้องผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ระดับ B1 ขึ้นไป เทียบเท่าคะแนน IELTS 4.5 ขึ้นไป และ TOEFL ตั้งแต่ 42 คะแนนขึ้นไป สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://oficinavirtual.ugr.es/apli/intercambio/alumnos_in/index.html และแจ้งความประสงค์สมัครได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ก่อนเวลา 15.00 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่