Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติภายใต้โครงการ Generation Study Abroad ประจำปี 2561
  วันที่ประกาศ
09/ 05/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยกองวิเทศฯ ได้แจ้งมายังคณะฯ ว่า ตามที่ สกอ.ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติภายใต้โครงการ Generation Study Abroad ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 23 กรกฎาคม 2561 โดยนักศึกษาต่างชาติที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องชำระค่าลงทะเบียนจำนวน 2,000 USD นั้น บัดนี้ได้รับแจ้งว่ามีจำนวนนักศึกษาต่างชาติสมัครไม่ถึงจำนวน 20 คน จึงขอให้พิจารณาประชาสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติในสังกัดหากประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ต้องชำระค่าลงทะเบียนจำนวน 1,500 USD และรับผิดชอบค่าเดินทางไป-กลับ กรุงเทพ-เชียงใหม่ด้วยตนเอง
***หากมีผู้สนใจสามารถส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังหน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่