Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   โครงการค่าย learning to live Together (LLT6)
  วันที่ประกาศ
15/ 05/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    กองพัฒนานักศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการค่าย learning to live Together (LLT6) ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และลงพื้นที่ศึกษาชุมชน จังหวัดปัตตานี และจังหวัด ยะลา สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และใบสมัครได้ที่ www.ihpr.mahidol.ac.th หรือ Facbook : สถาบันมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 หรือ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่