Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   โครงการ Burapha University Summer camp 2018
  วันที่ประกาศ
25/ 05/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยกองวิเทศฯ ได้แจ้งมายังคณะฯ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ Burapha University Summer camp 2018 ระหว่างวันที่ 1-9 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 15 คน จากต่างประเทศ 15 คน จากไทย โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบค่าพาหนะเดินทางด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยบูรพาจะเตรียมที่พัก และอาหาร รวมทั้ง Camp Fee ให้นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ หรือที่ http://www.ntu.edu.sg/events/events/Pages/Burapha-University-Summer-Camp-20180510-1450.aspx กำหนดสิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 31 พ.ค. 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่