Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม Essential Skills for Work & Job Interview
  วันที่ประกาศ
11/ 07/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    สถาบันภาษา มช. จัดอบรม Essential Skills for Work & Job Interview เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการสัมภาษณ์และสมัครงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลังจากจบการศึกษา การอบรมฯประกอบด้วยเทคนิคการเขียน Resume การสัมภาษณ์งานภาษาไทย-อังกฤษ การเสริมสร้างบุคลิกภาพและการเตรียมพร้อมในการสมัครงาน แบ่งการอบรมฯออกเป็น 5 รุ่นๆละ 200 คน เวลา 09.00 - 16.00 น. พร้อมอาหารกลางวันและเอกสารการอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันภาษาฯ ตามวันจัดอบรมฯดังต่อไปนี้
รุ่นที่ 1) วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2555
รุ่นที่ 2) วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555
รุ่นที่ 3) วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2555
รุ่นที่ 4) วันพุธที่ 19 กันยายน 2555
รุ่นที่ 5) วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555
ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครโดยตรงได้แล้ววันนี้ที่ สถาบันภาษา มช. โทร. 0-5394-3751-3 เว็บไซต์ www.li.cmu.ac.th และ www.facebook.com/language.institute.cmu
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่