Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   รับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  วันที่ประกาศ
28/ 05/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    กองพัฒนานักศึกษา รับสมัครทุนการศึกษา มช. (นศ.ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ฯอย่างแท้จริง) หากมีนักศึกษาสนใจให้เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา รวบรวมใบส่งสมัครขอรับทุนให้กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เอกสารดังแนบ
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่