Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ TTI summer Seminar 2018
  วันที่ประกาศ
01/ 06/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยกองวิเทศฯ ได้แจ้งมายังคณะฯ ว่า Toyota Technology Institute ประชาสัมพันธ์ TTI summer Seminar 2018 ในหัวข้อ Research and Technology on Smart Energy ระหว่างวันที่ 23 -30 สิงหาคม 2561 ณ เมือง Nagoya, Japan สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยต้องรับผิดชอบค่าพาหนะเครื่องบินไป-กลับ TTI จะสนับสนุนค่าที่พัก ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ การทัศนศึกษา อันมีรายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram.php

หากผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่