Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาจิตอาสาช่วยสอนเสิรมให้เด็กนักเรียนสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
  วันที่ประกาศ
07/ 06/ 2561
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    กองพัฒนานักศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "K-Startup Grand Challenge 2018" / ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาจิตอาสาช่วยสอนเสิรมให้เด็กนักเรียนสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ วันจันทร์ - ศุกร์ ช่วงเวลา 17.00 - 18.00 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 053-9440366 กองพัฒนานักศึกษา
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่